Informace před hospitalizací

 • Před vlastním přijetím na lůžkové oddělení kliniky se dostavte na ambulanci kliniky (pokud ošetřující lékař neurčí jinak), kde budou provedeny potřebné úkony spojený s přijetím k hospitalizaci. K přijetí se dostavte v určenou dobu.

 • Přineste s sebou občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře, výsledky vašich vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření, potvrzení o pracovní neschopnosti - pokud vám bylo vystaveno již před hospitalizací, toaletní a osobní potřeby (toaletní papír, zubní kartáček, zubní pasta apod.), přezůvky, pyžamo nebo noční košili, župan. Vhodné je donést i další zdravotní dokumentaci, pokud ji máte k dispozici (zejména u dlouhodobě nemocných); dále pak také léky, které užíváte pravidelně.

 • Pokud chcete mít v průběhu hospitalizace ve FNOL vlastní pyžamo či noční košili, z hygienických důvodů si musíte zajistit jejich pravidelnou výměnu.

 • Možnosti zapůjčení ústavního prádla můžete využít i při hospitalizaci na ostatních klinikách a odděleních FNOL.

 • K plánovanému přijetí do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy, cennosti, eventuelně zbraně. Pokud však u sebe budete mít cenné věci, šperky, větší finanční částky či důležité doklady, doporučujeme požádat o jejich uložení do ústavního trezoru Fakultní nemocnice Olomouc. Informaci o uložení do trezoru získáte u zdravotních sester na oddělení.

 • Součástí hospitalizace je to, že vás požádáme o podepsání souhlasu s přijetím do nemocnice. Je to důležitý právní úkon, jenž chrání zdravotníky před obviněním z neoprávněné manipulace s pacientem. U pacientů v bezvědomí nebo nesvéprávných se hospitalizace řeší podle platných právních norem.

 • Při přijetí vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí vás se všemi potřebnými informacemi o vašem zdravotním stavu, o plánovaných vyšetřeních a možnostech operační léčby, ale i s případnými komplikacemi. V průběhu hospitalizace budete průběžně informován(a) o svém zdravotním stavu a o dalším postupu léčby.

 • Nebojte se zeptat na vše, co je vám nejasné a čeho se obáváte. Ošetřující lékař vám rád vysvětlí vše, čemu nerozumíte.

 • Je důležité lékaře informovat o všech vašich potížích, o tom, co vás trápí. Snažte se předat zdravotníkům všechny nutné informace, protože tím usnadníte a urychlíte vaši léčbu.

 • V souvislosti s některými léčebnými výkony od Vás budeme požadovat podepsání tzv. Poučení a souhlasu pacienta s operací, diagnostickým, léčebným výkonem, anestezií, chemoterapií, podáním transfúze apod. Jedná se o vyjádření vašeho souhlasu s tím, že dobrovolně podstoupíte určité vyšetření či zákrok. Máte však právo i přes tento váš podpis zákrok odmítnout a současně být informován(a) o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

 • Všichni zdravotničtí pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Znamená to, že nesmí bez vašeho souhlasu, mimo výjimek vyplývajících z právních norem, hovořit o vašem onemocnění ani o dalších skutečnostech, které se při výkonu své práce v nemocnici dozvěděli.

 • Sám (sama) rozhodnete, koho může váš ošetřující lékař informovat o vašem zdravotním stavu. Pokud si to nepřejete, budeme vaše přání respektovat. Toto rozhodnutí písemně potvrdíte v rámci Poučení a souhlasu pacienta.

 • Po příchodu na oddělení se vás ujme zdravotní sestra, která ve spolupráci s ošetřovatelkou a sanitárkou zajistí vaše uložení na lůžko, sepsání soupisky vašeho oděvu na tzv. šatní lístek a jeho uložení v ústavní šatně, případně ve skříni na pokoji.

 • Pro uložení vašich osobních věcí máte na pokoji k dispozici noční stolek, event. skříň.  Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV přijímačem a malou lednicí. K dispozici je WIFI internetové připojení a na požádání Vám bude zapůjčen tablet.

 • Nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

 • Ošetřující lékař vám určí nejvhodnější dietu. Jestliže jste doma dodržoval(a) speciální dietu (například diabetickou, žlučníkovou apod.), informujte prosím o této skutečnosti vašeho lékaře. Tato dieta vám pak bude připravována i v nemocnici.

 • Naordinovanou léčebnou dietu, prosíme, dodržujte. Je to součást vaší léčby.
 • Na všech odděleních kliniky je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a drogy.
 • Doba návštěv na HOK FNOL se řídí aktuálními informacemi na webových stránkách FNOL.
  Ve výjimečných případech lze dobu návštěvy individuálně určit po konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo službu konajícím lékařem na oddělení kliniky. V době chřipkových epidemií mohou být návštěvy na základě rozhodnutí hygienika dočasně zrušeny.

 • Při propuštění z oddělení kliniky vám bude předána písemná zpráva pro vašeho ošetřujícího lékaře a budete informován(a) o dalším doporučeném postupu léčby.
 • Každou neděli od 13.30 hodin se pro pacienty konají v nemocniční kapli v přízemí „modré budovy“ chirurgického komplexu (budova A) pravidelné bohoslužby: každou neděli mše svatá ve 13.30 hodin, příležitost k svátosti smíření od 13.10 hodin; k modlitbě a ztišení otevřena od 6.00 do 20.00 hodin; v úterý od 15.00 do 16.00 hodin je možnost setkání s nemocničním kaplanem a výpůjčky křesťanské duchovní literatury.

 • Ve FNOL funguje Sociální oddělení, které zajišťuje sociální poradenství a pomoc hospitalizovaným, kteří pro svůj zhoršený zdravotní stav potřebují pomoc druhé osoby.
  Tato pomoc se týká:
  • zajištění pomoci v domácím ošetřování zdravotní agenturou Domácí péče nebo Pečovatelskou službou
  • umístění na Geriatrickém oddělení nebo v Léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN)
  • podání žádosti do Domova důchodců a informace o dalších možnostech
  • pomoc osamělým matkám
  • sociální poradenství a pomoc handicapovaným a ohroženým dětem
  • poradenství při vyřizování invalidního důchodu a průkazek ZTP
  • konzultace v oblasti dalšího pracovního zařazení vzhledem ke změněnému zdravotnímu stavu
  • konzultace v oblasti poskytování příspěvků při dietním stravování

 • V areálu FN Olomouc je pacientům k dispozici lékárna. Recepty předepsané lékaři FN Olomouc doporučujeme vyzvednout v této lékárně. Provozní doba je následující: PO – PÁ 7.30 - 17.00, SO 8.00 – 12.00. Kromě hlavní lékárny je pacientům ve FN Olomouc k dispozici pohotovostní lékárna v budově A (modrý monoblok) s non-stop provozem. Více o Lékárně FN Olomouc se dozvíte ZDE.

 • Procházky mimo oddělení / kliniku schvaluje na HOK ošetřující lékař. V areálu nemocnice lze využít i dalších služeb, které  nejsou provozovány nemocnicí (bufet, cukrárna, kavárna, květinářství, prodej zdravé výživy, pošta, oční optika).

 • Při odchodu z kliniky či oddělení, prosíme, informujte zdravotnický personál o tom, kam odcházíte. Po návratu zpět ohlaste svůj příchod. Neopouštějte nemocniční areál.

 • Vjezd vozidel a parkování v areálu FNOL je možné za poplatek. Poplatek za vjezd do nemocnice a prvních 30 minut pobytu v ní činí 5 korun. Cena za každou další hodinu parkování pak činí 30 korun. Vjezdovou kartu si pečlivě hlídejte, pokuta za její ztrátu činí 500 Kč, uhradit ji lze v parkovacím automatu.