Historie

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 1992. V září 1996 byla schválena Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství České republiky. Přednostou kliniky je od jejího vzniku prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Pracoviště vzniklo z Oddělení klinické hematologie (OKH) FNOL. To bylo založeno v roce 1971 z hematologických laboratoří I. interní kliniky. Prvním přednostou OKH byl prof. MUDr. Boleslav Wiedermann, CSc. (1971-1985), který vedl i I. interní kliniku. Byl uznávaným hematologem-morfologem a znamenitým diagnostikem. Založil olomouckou hematologickou školu, jejíž význam brzy přesáhl hranice regionu.

Po odchodu prof. Wiedermanna do důchodu se v roce 1985 přednostou OKH stal prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Ten si brzy uvědomil, že k vyšší kvalitě léčbné péče o nemocné se závažnými hemato-onkologickými chorobami je nezbytně nutné vlastní lůžkové oddělení. Po šesti letech jednání našel pro tento záměr pochopení a v roce 1991 bylo k OKH přiděleno oddělení s patnácti lůžky. Název se změnil na OKH s lůžkovou částí. Odtud byl jen krok ke vzniku Hematologické a následně Hemato-onkologické kliniky. Veškerá další příprava kliniky směřovala k zahájení transplantací kostní dřeně a periferních kmenových buněk. V roce 1996 umožnilo zahájit transplantace doplnění pracovního týmu, nezbytných přístrojů a přestěhování lůžkové složky do nové moderní budovy s možností reversní izolace. V roce 1986 se prof. Indrákovi podařilo v rámci řešení grantu věnovaného diagnostice a léčby polycytemií odhalit novou variantu hemoglobinu, která vedla u otce a syna k nadměrné tvorbě červených krvinek. Varianta dostala název hemoglobin Olomouc. Z podpory grantů IGA MZ ČR a GAČR a z příspěvků ze sponzorské činnosti zřídil prof. Indrák se spolupracovníky na hematologické klinice v roce 1992 první molekulárně genetickou laboratoř na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracoviště se stalo centrem pro studium hemoglobinopatií pro celou ČR i SR a centrem pro mezinárodně akreditovanou referenční laboratoří pro molekulárně genetickou diagnostiku bcr/abl translokace u chronické myeloidní leukémie a akutních lymfoblastických leukémií na severní a střední Moravě i pro Slovensko. Laboratoře HOK získaly v roce 2007 certifikát jakosti ISO 9001 a v roce 2009 získala celá klinika, včetně laboratoří, akreditaci SAK.  O úspěšnosti a úrovni vědecko-výzkumné činnosti kliniky svědčí i to, že se v roce 2005 stala jako v té době jediné pracoviště LF UP vedoucím pracovištěm Vědecko-výzkumného záměru MŠMT pro roky 2005 - 2011.

Lékaři kliniky byli v průběhu 90. let i v novém století na mnoha zahraničních stážích a získané zkušenosti vedly k dalšímu rychlému rozvoji úrovně pracoviště. Zavedeny jsou některé nové postupy, v ČR ojedinělé. V polovině roku 1997 byl zahájen transplantační program kliniky a provedeno prvních 21 transplantací periferních progenitorových hemopoetických buněk. V roce 1995 byla klinika jako 2. pracoviště v ČR přijata za člena EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) a od roku 1997 členem EBMT (The European Group for Blood and Marrow Transplantation), V roce 2004 zahájila klinika program nepříbuzenských alogenních transplantací krvetvorných buněk. V roce 2007 se stala centrem excelence v rámci Evropské leukemické sítě pro léčbu chronické myeloidní leukemie (CML). V roce 1987 založil prof. Indrák tradici Olomouckých hematologických dnů (OHD). Ty se po nesmělých začátcích staly největší celostátní hematologickou akcí, která má své pravidelné místo v červnovém kalendáři akcí ČLS J. E. Purkyně. V roce 2010 proběhne již XXIV. ročník zahrnující i sympózia pracovníků nelékařských oborů, zdravotních laborantů, sympózium o pokrocích v molekulární biologii a také vyzvanou Wiedermannovu přednášku, kde tradičně přednášejí největší světové kapacity oboru. Více informací o OHD můžete nalézt na www.olhemdny.cz .