Jakou péči poskytujeme

Hemato-onkologická klinika FN Olomouc poskytuje jak základní, tak specializovanou a superspecializovanou péči v těchto oblastech:

I. Detailní diagnostika a komplexní léčba nenádorových chorob krvetvorby. Pracoviště má statut Centra vysoce specializované péče pro nemocné se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby.

 • Nedostatek červených krvinek a červeného krevního barviva (vrozené a získané anemie)
 • Nedostatek krevních destiček (imunitní i neimunitní trombocytopenie), trombotická trombocytopenická purpura
 • Těžký útlum krvetvorby (aplastická anemie)
 • Paroxysmální noční hemoglobinurie
 • Vrozené leukopenie 

II. Podrobná diagnostika a komplexní léčba nádorových onemocnění z krvetvorných buněk a tkání včetně léčby imunologické, biologické (cílené) a chemoterapie. Klinika má statut Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé.

 • Akutní leukémie
 • Chronická myeloidní leukémie
 • Pravá polycytémie, primární trombocytémie, osteomyelofibróza (Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění)
 • Myelodysplastický syndrom
 • Chronická lymfocytární leukémie
 • Vlasatobuněčná leukémie
 • Mnohočetný myelom
 • Amyloidóza AL
 • Waldenströmova makroglobulinemie
 • Hodgkinův lymfom
 • Ne-hodgkinské lymfomy (B-buněčné, T-buněčné, z NK buněk) 

III. Komplexní diagnostika a léčba vrozených a získaných poruch krevního srážení (krvácivé a trombofilní stavy). Klinika funguje jako Centrum pro trombózu a hemostázu.

 • Vrozené a získané krvácivé stavy (hemofilie, von Willebrandova choroba, deficity koagulačních faktorů)
 • Vrozené a získané trombofilní stavy 

IV. Transplantační program (zahájen v roce 1997, provedeno více než 1600 transplantací krvetvorných buněk)

 • Sběr, kryoprezervace a skladování krvetvorných buněk
 • Provádění autologních transplantací krvetvorných buněk
 • Odběry na HLA-vyšetření za účelem zjištění dárců krvetvorných buněk v rodině
 • Vyhledávání dárců krvetvorných buněk v registrech
 • Provádění alogenních (příbuzenských i nepříbuzenských) transplantací krvetvorných buněk 

V. Provádění léčebných aferéz (krevní buňky, plazma)

VI. Program buněčné terapie (CAR-T)

VII. Zajištění a péče o žilní přístupy pro střednědobou a dlouhodobou protinádorovou a podpůrnou léčbu 

Akreditace

Laboratoře Hemato-onkologické kliniky jsou akreditovány podle ČSN EN ISO 15189:2013 k vyšetřování v odbornostech hematologie, cytogenetikya molekulární genetiky včetně sdílených vyšetření vymezených v příloze Osvědčení o akreditaci.